Termeni și condiții

I. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea autorulotei marca Fiat, model Benimar.

II. În vederea închirierii se va achita un avans de 30% la rezervare. Restul de 70% se va achita cu maxim 15 zile înaintea  primei zile  de închiriere. Daca se face rezervarea cu mai puțin de 15 zile înainte, se achită integral cu cardul sau prin transfer bancar.

III. Contractul de închiriere începe în momentul achitării avansului și se termină la returnarea autorulotei. Contractul va putea fi prelungit prin acordul ambelor părți contractante și în funcție de disponibilitate.

IV. Preluarea, predarea se poate face în fiecare zi a săptămânii conform timpului stabilit anterior, fară a se calcula preț suplimentar.

V. Obligațiile locatorului

LOCATORUL are obligația de a pune la dispoziția CHIRIAȘULUI autorulota în stare bună de funcționare, echipată cu toate dotările ofertate, având plinul făcut, asigurarea obligatorie și rovigneta.

LOCATORUL va preda autorulota curată și dezinfectată interior și exterior.

LOCATORUL va acorda asistență telefonică CHIRIAȘULUI pe toată perioada sejurului.

VI. Drepturile și obligațiile chiriașului

CHIRIAȘUL trebuie să posede permis de conducere valabil categoria B pe întreaga perioadă de închiriere și cu o vechime de minim 5 ani. Vârsta minimă obligatorie este de 30 de ani. În cazul în care CHIRIAȘUL a furnizat către LOCATOR informații false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului său de conducere, LOCATORUL își declină orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de CHIRIAȘI terților. În aceste condiții CHIRIAȘUL nu poate beneficia de asigurare.

CHIRIAȘUL își asumă întreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive, prin acest contract acceptând să plătească pagubele evaluate de către societatea noastră de asigurări.

În caz de accident, CHIRIAȘUL este obligat să anunțe imediat producerea acestuia atât organelor de poliție, cât și LOCATORULUI, și va permite efectuarea investigațiilor necesare. 

Atât în cazul unui accident rutier, dauna / frutul autorulotei / din autorulota, CHIRIAȘUL va fi obligat să obțină de la organele abilitate următoarele documente: 

 • Procesul-verbal de tamponare sau furt, după caz;
 • Formularul de constatare amiabilă;
 • Autorizația de reparație.

CHIRIAȘUL își asumă întreaga răspundere pentru orice încălcare a regulamentului rutier în vigoare. De asemenea este obligat să plătească toate amenzile primite în decursul perioadei pe care a închiriat autorulota. 

În caz de accident sau alte avarii produse și neacceptate la decontare de asigurator din motive imputabile CHIRIAȘULUI, acesta din urmă devine responsabil de achitarea daunelor cauzate. Echiparea de interior (mobilier, electrocasnice) si extradotările (parasolar retractabil, suport biciclete, unitate AC, router 4G, SmartBox, TV HD 24′) nu face obiectul poliței CASCO.

CHIRIAȘUL are obligația de a plăti o garanție de 500 EURO (echivalent RON la curs BNR) rambursabilă integral la finalul sejurului prin virament bancar în maxim 3 zile de la predarea autorulotei, dacă nu există motive de reținere:

 • în caz de accident sau alte avarii produse și neacceptate la decontare de asigurator din motive imputabile CHIRIAȘULUI(neîndeplinirea formalităților necesare, încălcarea legislației rutiere, încălcarea condițiilor din polița asiguratorului, vandalism etc.), acesta din urmă devine responsabil de achitarea daunelor cauzate;
 • în caz de accident sau alte avarii produse din culpă CHIRIAȘULUI și acceptate la decontare de asigurator, acesta devine responsabil de achitarea daunelor cauzate în limita unei coplăți/fransize de 250 EURO/eveniment;
 • în caz de accident sau alte avarii produse fară culpă CHIRIAȘULUI și acceptate la decontare de asigurator, acesta nu este responsabil de achitarea daunelor cauzate;
 • toate costurile adiționale se pot deduce din garanție fară a se limita la aceasta, urmând a fi dovedite de LOCATOR prin documente;
 • în cazul unor daune produse, garanția se va returna după validarea dosarului și acceptarea decontării de către asigurator.

CHIRIAȘUL va prelua autorulota curățată și igienizată interior și exterior. CHIRIAȘUL va prelua autorulota cu rezervorul de combustibil plin urmând  a fi predată în aceleași condiții.

CHIRIAȘUL are obligația să golească caseta WC înainte de predare, în caz contrar se va achita o taxă în valoare de 25 EURO.

CHIRIAȘUL are obligația să achite LOCATORULUI, o taxă suplimentară în valoare de 7 EURO pentru fiecare 50 Gb depășiți, taxa aferentă depășirii limitei de internet oferită de către LOCATOR prin ofertă.

CHIRIAȘUL are dreptul să utilizeze autorulota, cu înștiințarea în prealabil a LOCATORULUI, în toate țările UE și inclusiv în țările acoperite de asigurarea RCA și CASCO, fară limită de kilometri.

CHIRIAȘULUI îi sunt interzise:

 • Participarea la curse de mașini sau în teste pentru verificarea performanțelor autorulotei;
 • Transportul materialelor sau substanțelor interzise, precum și trasnportul oricăror mărfuri fără actele necesare;
 • Utilizarea autorulotei, de către acesta sau de către un alt conducător auto însoțit, sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror substanțe care îi poate afecta viteza de reacție sau starea de conștiență;
 • Tractarea altor autoturisme sau remorci fară acordul scris al LOCATORULUI;
 • Lăsarea autorulotei cu geamurile deschise și/sau cu cheile în contact nesupracegheate;
 • Efectuarea vreunei reparații asupra autorulotei – aceasta nu poate fi reparată decât într-un service autorizat si desemnat de LOCATOR;
 • Să vândă, să închirieze sau să garanteze cu autorulota care face obiectul acestui contract.

Încălcare oricărei din condițiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiară a CHIRIAȘULUI față de LOCATOR, reținerea garanției plus plata tuturor daunelor cauzate.

CHIRIAȘUL la expirarea acestui contract, va restitui LOCATORULUI bunul închiriat, împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care l-a primit.

VII. Livrarea și preluare bunului 

Autorulota va fi livrată respectiv preluată de la locul indicat de LOCATOR. Adresa de preluare/predare se va realiza la una din cele 3 adrese, fără niciun cost suplimentar.

Se va întocmi un proces verbal de predare-primire unde va fi evidențiată starea tehnică și estetică a autovehiculului, a mobilierului cât și a echipamentelor din dotare. Procesul verbal face parte integranta din prezentul contract.

Autorulota va fi închiriată în bune condiții, curată, fără defecțiuni, cu rezervorul de combustibil plin și trebuie predată în aceleași condiții (mai puțin rezervorul de apa curată și curățenia). De asemenea, CHIRIAȘUL are obligația să golească caseta WC înainte de predare, în caz contrar se va achita o taxă în valoare de 25 EURO.

Orice întârziere la returnarea autorulotei închiriate se comunică cu cel putin 24 ore înainte. Primele 3 ore de întărziere sunt gratuite, după care se va taxa o jumătate de zi de închiriere la prețul standard până în limita a 6 ore de întârziere. Pentru întârzieri mai mari de 6 ore se taxează zi înteagră de inchiriere. 

Prelungirea perioadei de închiriere este posibilă numai cu acordul LOCATORULUI și în limita dispoinbilității autorulotei. În caz de întârziere neanunțată și nepermisă mai mare de 24 ore se aplică o penalitate de 500 EURO, urmată de preluarea autorulotei prin mijloace proprii și cu acordul organelor de Poliție. 

VIII. Rezilierea contractului

În cazul nerespectării condițiilor acestui contract, părțile au convenit ca acesta să se desființeze de plin drept, fără somatie și fără intervenția instanței de judecată, contractul avand forța juridică de titlu executoriu. Prezenta clauză are valoare de pact comisoriu de ultimul grad.

IX. Anularea rezervării

Anularea rezervării este posibilă cu informarea în scris, în prealabil și în următoarele condiții:

 • În caz de neplată în termen a avansului de 30% (3 zile de la confirmarea rezervării);
 • În caz de neplată în termen a diferenței de 70% (15 zile înainte de prima zi de închiriere).

În cazul anulării cu mai mult de 30 zile înainte de preluare, se percepe o penalitate de 25%. În cazul anulării  cu 15-29 zile înainte, se percepe o penalitate de 50%. Pentru anulările intervenite în intervalul 01-14 zile, se percepe o penalitate de 75%.

În cazuri excepționale penalitățile de mai sus pot fi diminuate. Acestea pot fi, fără a se limita la: închirierea posibilă a aceleiași perioade către alt client, mutarea rezervării, motive de ordin personal deosebite și dovedite.

X. Dispozitii finale

În caz de accident, trebuie obținută constatare de la organele de poliție locale, în caz contrar asigurarea devine nulă, iar CHIRIAȘUL este direct răspunzător pentru contravaloarea reparațiilor. LOCATORUL trebuie anunțat telefonic la unul din numerele din antet sau/si scris pe e-mail contact@autorulotepitesti.ro despre incident, pagube generate și fotografii ale părților afectate imediat după incident.

În caz de defecțiune, CHIRIAȘUL trebuie să contacteze LOCATORUL și cel mai apropiat service Fiat, iar reparația se va efectua sub acoperirea garanției Europene. În orice situație, CHIRIAȘUL este răspunzător pentru returnarea autorulotei la locul de predare. LOCATORUL nu acoperă costuri legate de transport sau reparații, altele decât cele convenite de comun acord.

LOCATORUL va pune la dispoziția CHIRIAȘULUI un autovehicul în bună stare de funcționare, atât mecanică, cat și din punct de vedere al echipamentelor interioare. Proba funcționării acestor echipamente se va face în cadrul instructajului de predare. Pentru orice defecțiune apărută în decursul utilizării echipamentelor, LOCATORUL nu este în măsură să dispună reparația până la returnarea autovehiculului la service/locul de preluare/predare.

Orice defecțiune sau inconvenient apărut după preluarea autorulotei în stare de funcționare optimă nu poate fi imputat LOCATORULUI.

Pentru defecțiuni sau distrugeri provocate din vina CHIRIAȘULUI și necauzate ca urmare a unor accidente acoperite de polița CASCO sau garanția producătorului, acesta este răspunzător până la acoperirea acestora, nelimitându-se la garanția înmânată.

Asigurarea nu acoperă daunele provocate ca urmare a nerespectării indicatoarelor rutiere de înălțime (trecerea pe sub poduri), trecerea pe sub arbori de mică înălțime, de drum îngust (sub 2.3m) sau în afara drumurilor publice. Atenție, manevrarea cu spatele si/sau în locuri înguste se va face doar cu ghidaj din exterior, de către o a 2-a persoană, datorită riscului crescut de accidentare.

În cazuri întemeiate, LOCATORUL își rezervă dreptul de a înlocui autorulota rezervată cu un model din clasa similară în limita disponibilității. Cazuri întemeiate ar putea constitui defecțiuni tehnice, accident. întârzieri neraportate de clienții anteriori.

Orice amendă aferentă perioadei de închiriere se va refactura către CHIRIAȘ pe baza copiei procesului verbal de constatare.

Forța majoră și cazul fortuit înlătură răspunderea părților în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, cu condiția ca evenimentul să fie notificat și dovedit de partea care îl invocă celeilalte părți, și partea care îl invocă să ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

XI. Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori desființarea lui se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg litigiul se va soluționa de instanța competentă.

XII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm următoarele date personale ale clienților: numele si prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, informațiile bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată). Confrom Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”), în orice moment ne puteți solicita să vă ștergem aceste date din baza noastră de date, situație în care vă rugăm să vă adresți la contact@autorulotepitesti.ro.

×

Salutare!

Acum ne poti contacta si pe WhatsApp. Daca te putem ajuta, da-ne un semn!

×